123
Åmli Totalbygg
Vertikaltdelt bolighus – Engenes, Åmli
Her er avbilda ein vertikaldelt tomannbustad i siste del av byggefasen. Med stadig aukande press på tomteareala er tomannsbustader og rekkehus stadig aktuelle. Betre tekniske løysingar og tilgang på gode byggematerial gjer til at ulemper med lyd og brann i slike bygg langt på veg er eliminert.